Košík:je prázdný
bez DPH:0 Kč
s DPH:0 Kč

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel: Jižní Palmíra, družstvo se sídlem Šternovská 735, Újezd u Brna, PSČ 664 53. Dodavatel je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 4480. IČ: 27748227, DIČ: CZ27748227. Dodavatel je plátcem DPH, dále jen "prodávající".

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky přes webové rozhraní www.faberge-vejce.cz souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávky zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě (objednávce) stanoveno výslovně něco jiného. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v elektronické objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- zboží prosté vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

a) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


5. CENA A PLATBA

Nabídkové ceny uvedené na webu www.faberge-vejce.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením dobírkou. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo po provedené autorizované montáži přímo technikovi. Zálohová faktura se hradí vždy na bankovní účet u Fio banky č. 2900079227/2010, a to ve výši do 100% od celkové ceny objednávky. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.


6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet. V případě, že je zboží na skladě, se prodávající zavazuje ho vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta.


7. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Doručování zásilek se uskutečňuje v časovém rozmezí stanoveným Českou poštou.
 
Kupující je povinen zboží řádně převzít a zkontrolovat neporušenost obalu. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy u doporučeného balíčku nebo jsou zasílány emailem. V případě zjištění závad je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a  prodávajícímu. Zjevné vady se reklamují do 5 dnů od převzetí zboží.


8. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky se řídí podle § 1818, § 1820 odst. 1 a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V souladu se zákonem má spotřebitel (nepodnikající fyzická osoba) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu,  jejímž  předmětem  je  několik  druhů  zboží  nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 
Kupující a prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod její zrušení. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího za následujících podmínek:
- zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
- zboží nesmí být použité
- zboží musí být nepoškozené
- zboží musí být kompletní včetně příslušenství
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme Vám cenu zboží převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den úschovy. V případě odstoupení od spotřebitelské smlouvy budou náklady na dopravu zboží od zákazníka na adresu prodávajícího hrazeny kupujícím. V případě zrušení závazně potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající má právo na úhradu škody kupujícím, zejména v případě nákupu zboží, které nemá prodávající na skladě, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, v případě kdy bylo zboží pro zákazníka formátováno, jinak zpracováno na přání nebo již odesláno. Prodávající má právo účtovat náklady spojené s touto škodou ve výši 75% z celkové částky objednávky.


9. ZÁRUKA

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli a trvá 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu na elektronickou adresu info@faberge-vejce.cz, popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Přiložený reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Z důvodu možnosti převzetí chybných informací nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené použitím takových informací. 
 
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem technické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.


11. SLEVY A AKCE

Slevy a akční ceny platí vždy do vyprodání zásob není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Zákon č. 634/1992 o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která je rychlejší a finančně méně náročná oproti jiným způsobům, např. soudnímu řízení. Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého je zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.
 
Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu naleznete zde. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ke stažení zde.
 
Kontaktní údaje:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
 
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se uplatňují ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající vystupuje prodávající. Obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 
Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies.
Rozumím